Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka ma pomagać lepiej rozumieć, postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy, rzeczywistość społeczną i polityczną. Aktualne problemy nurtujące Polskę, ale i cały świat, istotne dla wszystkich, którym nieobojętne są sprawy wspólnoty ludzkiej, pragniemy ukazywać w świetle refleksji Kościoła nad życiem świata. Chrześcijańską tradycję pojmujemy tu w sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, z uwzględnieniem nowych problemów i pytań. Każdy numer zawiera jeden tekst poświęcony istotnemu zagadnieniu mieszczącemu się w obszernie pojmowanej społecznej myśli chrze ścijańskiej. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe

czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła Katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W naszym zamyśle Chrześcijaństwo-świat-polityka skierowane jest do wszystkich, którzy stawi ając pytania o sprawy dzisiejszego świata i szu kając odpowiedzi, kierują swój wzrok i umysł na przesłanie Ewangelii i tradycję judeochrześcijańską. Mamy zatem nadzieję, iż znajdzie czytelników tak wśród ludzi Kościoła katolickiego i innych wyznań, jak i wśród osób z pogranicza i spoza denominacji chrześcijańskich. Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka redagowane jest przez Katedrę Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekt ten nie mógłby powstać bez współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Zespół redakcyjny